วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552

คุณครูของหนู

ชื่อ – สกุล
นางสาวสุภัค ไหวหากิจ (ครูอ๋อ)

การศึกษา
- ปริญญาตรี เอกการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
- ปริญญาโท เอกการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การทำงาน
ปัจจุบัน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประสบการณ์ด้านการทำงาน
- สอนเด็กระดับปฐมวัย ๑๕ ปี
- สอนวิชางานประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
- วิทยากรด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้กับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ, องค์การบริหารส่วนตำบล, โรงเรียนเอกชน และสำนักพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พ.ว.)
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สอนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

ความสามารถพิเศษ
- งานประดิษฐ์ งานผ้า งานเย็บปักถักร้อย งานศิลปะสำหรับเด็กคอมพิวเตอร์ ขนมไทย

ที่อยู่ปัจจุบัน
๘ ถนนสว่างพัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐


ชื่อ – สกุล
นางสาวทิพวัลย์ พูลสาริกิจ (ครูอึ่ง)

การศึกษา
- ปริญญาตรี วิชาเอกการประถมศึกษา วิชาโทการศึกษาก่อนวัยเรียน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- ปริญญาโท วิชาเอกโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำงาน
ปัจจุบัน ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านน้ำรอบ ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประสบการณ์ด้านการทำงาน
- สอนเด็กระดับประถมศึกษา ๑๑ ปี
- วิทยากรด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
- วิทยากรการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
- วิทยากรอบรมการสอนภาษาอังกฤษของ ศูนย์ ERIC จังหวัดอุทัยธานี
ความสามารถพิเศษ
- กีฬาและนันทนาการ รำไทย มวยไทย และคอมพิวเตอร์

ที่อยู่ปัจจุบัน
๖๓/๒ หมู่ ๖ ตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๒๐